POZVÁNKA na OBLASTNÍ KONFERENCI Klubu českých turistů LIBERECKÝ KRAJ

K l u b   č e s k ý c h   t u r i s t ů    oblast   Liberecký kraj

Jablonecká 21, 460 01 Liberec 1 tel. 736 754 170,  724 096 226
e- mail: kctliberec@seznam.cz        


P O Z V Á N K A

na

O B L A S T N Í    K O N F E R E N C I
   Klubu  českých turistů  LIBERECKÝ  KRAJ,

která se bude konat v sobotu dne 20. 2. 2016 od 10.00 hodin
Lidové sady – Restaurace Formanka

    Sraz delegátů a prezentace 9.00 – 10.00 hodin

Hlavní body programu: Zahájení
    Volba pracovního předsednictva a komisí  
    Zpráva předsedy
Zprávy předsedů odborných komisí
Zpráva o hospodaření
Zpráva revizní  komise
Zpráva mandátové komise
Aktuální informace z turistického dění
Volba delegátů na celostátní konferenci 
Diskuse 
Zpráva návrhové komise –Usnesení
Závěr


Občerstvení s obědem  je pro všechny pozvané zajištěno.


Těšíme se na Vaši aktivní účast .


Zdeňka Prokůpková       Anna Machová, v.r.
sekretářka oblasti KČT       místopředsedkyně  oblasti KČT