Gustav Zvěřina (17.1.1906 - 11.12.1991)

- s rodiči se stěhuje do Prahy, kde po vyjití školy se stává typografem
- zdravotní důvody ho vedou k přestěhování do Železného Brodu
- zapojuje se do činnosti církve evangelické, stává se kazatelem Jednoty bratrské
- za okupace vězněn v Terezíně
- po válce v Dubé buduje český sbor jednoty bratrské
- podílí se největší měrou na znovuobnovení muzea v Dubé
- zachránil pro budoucí řadu vzácných a hodnotných exponátů
- je autorem zdařilé publikace o Dubsku
- zapojuje se do turistického hnutí,stává se značkařem II.třídy
- se svým synem Bohumilem obnovují a vytvářejí nové značení tzv. „Dubského Švýcarska“ s rodiči se stěhují později do Prahy
- po vyjití školy se  stal  kvalifikovaným typografem
- ze zdravotních důvodů odchází do Železného Brodu  , kde pracuje v tiskárně                                                             
- zapojení do evangelizačního hnutí  - působí v Jednotě bratrské                                                
- za okupace vězněn v Terezíně
- po válce působiště Liberec , pak Dubá, kde buduje český sbor Jednoty bratrské                        
- podíl na znovuinstalaci muzea v Dubé (1950-1960)
- úzce spolupracuje s muzeem v České Lípě ,podílí se na soupisu a evidenci  památek
- podílí se na velmi zdařilé publikaci o Dubsku , využity jeho hluboké znalosti o kraji
- od mládí nadšený turista  , odbor však v Dubé nebyl založen
- věnuje se značení  se synem Bohumilem, oba získávají  kvalifikaci   „Značkař  II. třídy“                   
- obnovují značení na Dubsku ,
- vytváření  nových cest -propojení zelené značky od Černé rokle- na Novou Skalku-Zbyny-Korce-Zbyny-Ždírec-Okna, Bezděz-Králův stolec-Doksy, Bořejov –Údolí pod Houskou, Dřevčice-Velká Řebčice, Nová Skalka- Šedina,Chlum – Maršovický vrch, Provodín-Vyhlídka nad Salaší, odbočka k soše sv.Prokopa, nejvýznamnější byla červeně značená stezka kolem Dubé, dnes úměrně rozdělena do tří okruhů